BLOG

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 02018 is het volgens de AVG verplicht om op iedere website een privacyverklaring oftewel privacypolicy weer te geven. Hierin verklaar je precies hoe er op jouw website met gegevens van bezoekers wordt omgegaan. Een van de belangrijkste items die in deze verklaring moeten worden weergegeven, is dat altijd duidelijk geformuleerd wordt dat gegevens die betrekking hebben op persoonlijke informatie vertrouwelijk zullen worden behandeld. Daarnaast moet precies aangegeven worden om welke gegevens het hier precies gaat, zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, adres en een IP-adres.

Ook ben je verplicht te vermelden wat je precies van plan bent met de gegevens te doen. Hoelang je ze opslaat en waar, wanneer je ze deelt met anderen en wat de uiterste bewaartermijn kan zijn. Geef ook aan dat eenieder te allen tijde het recht heeft zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen en hoe men die dan precies kan doen. Als laatste is het zeer belangrijk aan te vermelden dat je altijd misbruik, verlies, onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik zult proberen te voorkomen door gebruik te maken vaan een SSL-certificaat.